Oviedo Pride Varsity 9-15-2012 - STEVE STROBL PHOTORAPHY