OVIEDO PRIDE VARSITY LAX 9-29-12 - STEVE STROBL PHOTORAPHY