OVIEDO PRIDE VARSITY LAX 10-6-12 - STEVE STROBL PHOTORAPHY